Split payment – obowiązki i sankcje

split payment
Od 1 listopada wejdą w życie przepisy dotyczące obowiązkowego split payment dla towarów i usług wykazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Przepisy te zastępują dotychczas funkcjonujące regulacje dotyczące odwrotnego obciążenia.
Przepisy przejściowe

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług zakłada wprowadzenie przepisów przejściowych dla nowych regulacji. I tak w art. 10 powyższej ustawy znajdujemy zapisy regulujące możliwość stosowania dotychczasowych zasad. Podatnik może stosować dotychczasowe przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia jeśli:

  1. przed 1 listopada 2019 r. dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług, wymienionych w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy, dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po 31 października 2019 r.,
  2. po 31 października 2019 r. dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług, wymienionych w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy, dla których faktura została wystawiona przed 1 listopada 2019 r.
Obowiązki sprzedawcy

W związku z likwidacją odwrotnego obciążenia, przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów i usług z załącznika 15 będą zobowiązani do umieszczenia na fakturze oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”, gdy spełnione będą dwa warunki:

  1. wartość faktury wynosi 15.000 brutto lub przekracza tę kwotę
  2. faktura dokumentuje sprzedaż towarów i usług z załącznika nr 15.

Oznacza to, że jeśli na fakturze o wartości powyżej 15.000 złotych brutto lub o tej wartości znajdzie się choć jedna pozycja towarowa objęta mechanizmem podzielonej płatności (zgodnie z załącznikiem nr 15 ustawy o VAT) to na fakturze musi znaleźć się wymagana adnotacja.

Sankcje dla sprzedawcy

W przypadku braku umieszczenia adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” sprzedawcy będzie groziła sankcja w wysokości 30% kwoty podatku widniejącego na fakturze odnoszącego się do wartości towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15.

Jeśli więc na fakturze na kwotę 17.000 brutto złotych znajdzie się jedna pozycja towarowa objęta obowiązkowym split payment (np. części samochodowe) na kwotę 1000 netto, to ewentualna sankcja będzie dotyczyć kwoty VAT w wysokości 230 złotych.

Co w przypadku stwierdzenia uchybienia?

W przypadku, gdy sprzedawca nie umieści adnotacji na fakturze, jest on zobowiązany do jak najszybszego poinformowania nabywcy o fakcie objęcia transakcji mechanizmem podzielonej płatności. Uregulowanie płatności w wymagany sposób uchroni sprzedawcę przed sankcją, pomimo braku właściwej adnotacji. Oczywiście faktura bez odpowiedniego oznaczenia jest fakturą wadliwą, jednak wykonanie przelewu w systemie split payment przez czujnego (lub poinformowanego o błędzie) nabywcę spowoduje, że sprzedawca będzie mógł uniknąć kary.

Obowiązki nabywcy

Od listopada nabywcy znajdą się w trudnej sytuacji. I ile bowiem sprzedawcy są świadomi jakie towary i usługi sprzedają oraz które z nich są objęte nowymi regulacjami, to o tyle nabywca nie zawsze będzie wiedział, że akurat dana faktura powinna być zapłacona przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności. Szczególnie w sytuacji, kiedy zabraknie na fakturze wymaganej adnotacji. Brak jakiegokolwiek oznaczenia spowoduje konieczność każdorazowej weryfikacji listy towarów i usług z załącznika nr 15 podczas dokonywaniu płatności za fakturę o wartości 15.000 złotych lub większej.

Jednym słowem, nabywca będzie musiał mieć świadomość, że kupuje towar lub usługę objętą split payment i dokonywać poprawnych płatności bez względu na widniejącą na fakturze adnotację o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Sankcje dla nabywcy

Na nabywcy będą ciążyć podobne sankcje jak na sprzedawcy. Uregulowanie płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności spowoduje nałożenie na nabywcę sankcji w wysokości 30% wartości podatku dotyczącego towaru lub usługi objętej obowiązkowym split payment.

Dodatkowo w przypadku, gdy na fakturze widnieje informacja o objęciu transakcji obowiązkowym split payment, a nabywca dokona płatności w całości na konto sprzedawcy to nie będzie mógł zaliczyć w koszty wartości towaru lub usługi objętej mechanizmem podzielonej płatności.

Biała lista podatników VAT a split payment

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną sytuację. A mianowicie kiedy to faktura posiada obowiązkowe oznaczenia, została także opłacona z zastosowaniem split payment, ale… została uregulowana na niewłaściwe konto sprzedawcy, które nie widnieje na białej liście podatników VAT. Pomimo uregulowania płatności zgodnie z regulacjami dotyczącymi split payment, wydatku nie zaliczymy w koszty w związku z realizacją przelewu na niezarejestrowane w urzędzie (i bazie MF) konto. Zasadnym wydaje się w przypadku płatności za fakturę powyżej 15.000 złotych stosowanie podwójnej weryfikacji danych:

  1. poprawności konta do przelewu i jego zgodności z danymi wykazanymi na białej liście podatników VAT
  2. weryfikacji pozycji towarowych pod kątem konieczności zapłaty faktury w systemie split payment (bez względu na adnotację o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności lub jej brak)

Wszystkich nas czeka trudny rok. Mam nadzieję, że w natłoku nowych regulacji wystarczy nam czasu i sił na prowadzenie i rozwój naszych firm…

Więcej na temat zmian znajdziesz w artykułach:

Obowiązkowy split payment – trzecie ryzyko utraty kosztu

Biała lista podatników VAT

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami: 
wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny
Autor:
Anna Piątek - właścicielka Kancelarii Podatkowej AMP Consulting, jej Główna Księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych, partner merytoryczny Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik. Posiada Certyfikat Księgowy nr 21025/2008. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Z zamiłowania psycholog biznesu. Uważa, że własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. W ramach doradztwa biznesowego podpowiada jak grać w tę grę mądrze.