9% CIT nie dla każdego

9% CIT
Od 2019 roku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością korzystają z najniższej jak dotychczas stawki podatku dochodowego – 9%. Przedsiębiorcy kuszeni sporymi oszczędnościami, decydują się na założenie właśnie tego typu spółki. Czy jednak każda z nich skorzysta z obniżonej stawki? Niestety nie. Ustawodawca wprowadza bowiem sporo ograniczeń.
Wysokość przychodów a CIT

Podmioty, które będą chciały skorzystać z obniżonego, 9% CIT, muszą mieć status tzw. “małego podatnika”. Zgodnie art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych “małym podatnikiem” jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro. Limit ten począwszy od 2023 roku został podniesiony z kwoty 1,2 mln euro. W przeliczeniu na złotówki jest to kwota 9.654.000 złotych.

9% CIT nie dla zysków kapitałowych

Od 2018 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT) przychody podatników zostały rozdzielone na dwa źródła: z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o CIT podatek dochodowy wynosi:

  • 19% podstawy opodatkowania;
  • 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Art. 7b ust. 1 ustawy o CIT zawiera zamknięty katalog przychodów, które należy zakwalifikować do przychodów z zysków kapitałowych, dla których nie będzie miał zastosowania 9% CIT. Do zysków kapitałowych zaliczymy na przykład dywidendy czy przychody z umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości.

Przychód w roku stosowania stawki 9%

Jeśli spółka posiada status “małego podatnika”, to aby utrzymać tę preferencyjną stawkę musi w dalszym ciągu liczyć kwoty przychodów. Obowiązuje on bowiem również w roku stosowania obniżonej stawki tylko w przypadku mieszczenia się w limicie sprzedaży. W przypadku przekroczenia kwoty 2.000.000 euro, zyski spółki z o.o., będą w całości podlegać opodatkowaniu według stawki podstawowej 19% począwszy od kolejnego miesiąca (art. 25, ust. 1g). W 2023 roku kwota limitu przychodów to 9.357.000 złotych.

Przykład

Spółka z o.o. osiągnęła w sierpniu limit przychodów 9.400.000 złotych. Od września będzie zobowiązana do opodatkowania zysków według stawki 19%. Zysk spółki we wrześniu wyniósł 700.000. Spółka do tej pory płaciła zaliczki wyliczone według stawki 9%. Kwota wpłaconych zaliczek to 45.000 złotych. Kwota podatku dochodowego za wrzesień to 700.000*19%=133.000. Pomniejszając ją o wpłacone zaliczki, CIT za wrzesień wyniesie 88.000 złotych.Jeśli w dalszym ciągu utrzymałaby status małego podatnika, podatek wyniósłby jedynie 18.000 złotych.

Spółka założona w trakcie roku podatkowego

Nowe podmioty są również uprawnione do zastosowania 9% CIT. W ich przypadku brak jest danych na podstawie, których będą mogły szacować przychód. Warto w takim przypadku mieć na uwadze powyższe limity i kontrolować (w miarę możliwości) kwotę przychodów. W przypadku spółek założonych w drugiej połowie roku, warto rozważyć rezygnację z przedłużonego roku podatkowego. Pamiętajmy, że dłuższy rok podatkowy to potencjalnie większy przychód, a co za tym idzie większe ryzyko przekroczenia limitu i konieczności opodatkowania zysków w kolejnym roku stawką podstawową.

Przekształcenie a 9% CIT

Często spotykam się z planami przekształcenia jdg w spółkę z o.o. w celu skorzystania z preferencyjnej stawki. Już na starcie mam pewne obiekcje, bo uważam, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być alternatywą dla jednoosobowej działalności (bez względu na skład osobowy nowego podmiotu). Pisałam o tym więcej na blogu: Spółka z o.o. czy JDG – wybieraj świadomie

Przedsiębiorca, który rozważa przekształcenie musi wiedzieć, że nowy podmiot niestety przez 2 lata nie skorzysta z 9% CIT (w roku przekształcenia i roku kolejnym).

Zgodnie z art. 19 ust. 1a ustawy o CIT ze stawki 9% nie skorzysta podmiot utworzony:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
  • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro ogłaszanego przez narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14.
Sporo spółek skorzysta z preferencji

Pomimo wykluczeń uważam, że wiele spółek skorzysta z obniżonej stawki. Na pewno przyczyni się do tego zwiększenie limitu uprawniającego do utrzymania statusu “małego podatnika”. A co do przekształceń? Jeśli nie jest to konieczne ze względu na posiadane koncesje, umowy i zezwolenia warto powołać do życia nowy podmiot, który stopniowo będzie przejmował  działalność operacyjną swojego poprzednika.

Masz problem z wyborem odpowiedniej formy prawnej? Zapraszamy na spotkanie: 

wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny

Autor:
Anna Piątek - właścicielka Kancelarii Podatkowej AMP Consulting, jej Główna Księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych, partner merytoryczny Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik. Posiada Certyfikat Księgowy nr 21025/2008. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Z zamiłowania psycholog biznesu. Uważa, że własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. W ramach doradztwa biznesowego podpowiada jak grać w tę grę mądrze.