CIT Estoński – sposób na realne oszczędności w podatkach

CIT Estoński
CIT Estoński – na czym polega ryczałt od dochodów spółek?

CIT Estoński, czyli ryczałt od dochodów spółek pozwala na spore oszczędności.

Jego głównym założeniem jest brak konieczności zapłaty podatku aż do momentu wypłaty zysków (np. w formie dywidendy). Obowiązek podatkowy powstaje dopiero z momentem wypłaty zysku wspólnikom  a podatek zapłacimy tylko od kwoty wypłacanej. Jednym słowem spółka płaci podatek nie od całości zysku, a jedynie od części zysku dzielonej pomiędzy wspólników. Stawki podatku CIT kształtują się wtedy następująco:

 • 10% – dla spółek posiadających status „małego podatnika” i spółek rozpoczynających działalność,
 • 20% – dla pozostałych spółek.
 CIT Estoński – podatek zryczałtowany od dywidendy

W przypadku dystrybucji (podziału) zysku spółka zawsze pobiera zryczałtowany podatek od wypłaconej dywidendy. Podobnie jak w klasycznej formie opodatkowania podatek wynosi 19%.  Jednak kolejną korzyścią, jaką daje CIT Estoński jest fakt, że spółka może pomniejszyć pobierany podatek PIT o:

 • 90% podatku należnego od spółki z tytułu wypłaty tego zysku – w przypadku spółek posiadających status „małego podatnika” i spółek rozpoczynających działalność,
 • 70% podatku należnego od spółki – w przypadku pozostałych spółek.

Taki mechanizm odliczenia podatku CIT od podatku od dywidendy oznacza znaczące pomniejszenie globalnych zobowiązań podatkowych. W przypadku klasycznego opodatkowania mielibyśmy do czynienia z 9% lub 19% CIT oraz dodatkowo z 19% podatku zryczałtowanego od dywidendy. Oznacza to, że spółka rozpoczynająca działalność lub będąca małym podatnikiem zapłaciłaby łącznie ponad 26% podatku. W przypadku większych podmiotów byłoby to nawet ponad 34%.

CIT Estoński umożliwia zmniejszenie realnych obciążeń podatkowych do 20% w przypadku nowych spółek lub tych będących małymi podatnikami. Obciążenia pozostałych spółek będących większymi podmiotami wyniosą jedynie 25%.

CIT Estoński – jakie podmioty mogą wybrać to opodatkowanie?

Ta forma opodatkowania przeznaczona jest dla spółek z o.o., spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych.

CIT Estoński – Jakie warunki trzeba spełnić?

Oprócz posiadania odpowiedniej formy prawnej, podmiot chcący wybrać opodatkowanie ryczałtem musi spełnić następujące warunki:

 • Mniej niż 50% przychodów spółki może pochodzić:
  • z wierzytelności,
  • z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
  • z części odsetkowej raty leasingowej,
  • z poręczeń i gwarancji,
  • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
  • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  • z transakcji z podmiotami powiązanymi – w przypadku, gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.
 • Zatrudnianie przynajmniej 3 osób (z wyłączeniem wspólników i akcjonariuszy) na umowę o pracę, a w przypadku zatrudnienia na inne umowy (np. zlecenie) – ponoszenie wydatków na wynagrodzenia w wysokości przynajmniej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia.
 • Udziałowcami spółki są wyłącznie osoby fizyczne (nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, z wyjątkiem fundatorów i beneficjentów fundacji rodzinnej).
 • Spółka nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.
 • Spółka nie sporządza za okres opodatkowania estońskim CIT sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie ustawy o rachunkowości.
 • Spółka nie jest przedsiębiorstwem finansowym w rozumieniu ustawy o CIT.
 • Spółka w zakresie swojej działalności gospodarczej nie udziela konsumentom kredytów.
 • Spółka nie jest podatnikiem osiągającym dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub określonej w decyzji o wsparciu nowych inwestycji.
 • Spółka nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji.
Estoński CIT dla nowych spółek

Nowo założone spółki również mogą korzystać z estońskiego CIT.

W przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności warunek dotyczący struktury przychodów uznaje się za spełniony w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem.

Warunek dotyczący zatrudnienia nie dotyczy roku rozpoczęcia tej działalności i 2 lat podatkowych bezpośrednio po nim następujących. Jednak począwszy od drugiego roku podatkowego podatnik musi corocznie zwiększać zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy, aż do osiągnięcia zatrudnienia wymaganego w przepisach.

Oznacza to, że można skorzystać z CIT Estońskiego nie spełniając warunku pełnego zatrudnienia od razu na starcie. Można zatrudniać pracowników sukcesywnie aż do czasu osiągnięcia zatrudnienia ma poziome 3 osób w czwartym roku opodatkowania CIT Estońskim.

CIT Estoński – gdzie jest haczyk?

Haczyków niestety też jest sporo, ale oczywiście w będąc świadomym ich istnienia, możemy je z powodzeniem omijać. Tymi haczykami są tzw. ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Pod tym hasłem rozumiemy wszelkie świadczenia wykonane na rzecz wspólników lub podmiotów powiązanych, które są alternatywne do wypłaty dywidendy. Należy zwrócić szczególną uwagę na takie transakcje pomiędzy spółką a wspólnikiem jak pożyczki, użytkowanie majątku spółki przez wspólników na ich cele prywatne np. samochodów, świadczenie usług przez wspólników na rzecz spółki po cenach nierynkowych.

Jeśli chodzi o koszty niezwiązane z działalnością to także dość obszerny katalog wkluczeń np. wydatki na reprezentację. Funkcjonuje on podobnie jak w przypadku kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów w standardowym CIT, jednakże nie jest on z tymi kosztami tożsamy. Spółki muszą każdorazowo badać związek pomiędzy kosztem a działalnością i nie bazować na zamkniętym katalogu dobrze znanym z art. 15, ust. 1 ustawy o CIT.

Estoński CIT – wypłaty z tytułu powołania

Czy w związku z ograniczeniami związanymi z ukrytymi zyskami możemy korzystać z wypracowanych pieniędzy w spółce? Czy wynagrodzenie wypłacane wspólnikom, zarządowy z tytułu zawartych umów jest ryzykowne?  Na szczęście nie. Zarówno wspólnik będący zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę, jak i członek czy prezes zarządu mogą spać spokojnie i pobierać za soją pracę wynagrodzenie.

Za ukryte zyski nie uważa się bowiem wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, powołania, umów cywilnoprawnych, kontraktu menadżerskiego oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych osobie fizycznej. To jest dobra wiadomość.

Nieco gorszą wiadomością jest fakt limitowania takich wypłat w rozliczeniu miesięcznym. Suma tych wynagrodzeń i zasiłków wypłacona w danym miesiącu tej osobie nie może przekraczać 5-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika z tytułu ww. umów. Nie może także wynosić więcej niż 5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku. W 2024 roku bierzemy pod uwagę wynagrodzenie w 3 kwartale 2023 roku, które wyniosło: 7465,32 złotych.

Biorąc jednak pod uwagę całościową dopuszczalną wartość wynagrodzeń w miesiącu limit wydaje się dość wysoki i nie powinien stanowić dużego ograniczenia.

Estoński CIT – powtarzające się świadczenia niepieniężne

Powtarzające się świadczenia niepieniężne zgodnie z interpretacją Dyrektora KIS z dnia 22 lipca 2022 roku, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.216.2022.2.AR nie stanowią ukrytego zysku. Takie stanowisko potwierdzają inne interpretacje KIS z 2023 roku.

W opinii organu tak długo, jak wypłacane wynagrodzenia zostaną ustalone na poziomie rynkowym oraz będą niezbędne do wspierania działalności spółki, nie będą one stanowiły ukrytego zysku. Od tych wynagrodzeń spółka nie będzie musiała zapłacić CIT.

Podsumowanie

Po wejściu w życie przepisów dotyczących CIT Estońskiego w 2021, z tej formy opodatkowania skorzystało tylko nieco ponad 400 spółek. W 2022 roku tych podmiotów było już ponad 8000. Zainteresowanie tą formą opodatkowania rośnie, może być źródłem dużych oszczędności a tym samym przyczynić się do rozwoju firmy. Pamiętajmy jednak, o ograniczeniach oraz konieczności kontroli przepływów pieniędzy pomiędzy spółką a wspólnikami.

Do tych regulacji musimy także zastosować ogólną zasadę – spółka z o.o. czy jakakolwiek inna będąca podatnikiem CIT nie zawsze jest alternatywą dla działalności gospodarczej. Licząc na oszczędności w podatkach musimy także liczyć na swój zdrowy rozsądek… i dobrego księgowego.

Zachęcam do przeczytania: Rozwój biznesu a forma prawna oraz Forma prawna – 3 pytania na start

Autor:
Anna Piątek - właścicielka Kancelarii Podatkowej AMP Consulting, jej Główna Księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych, partner merytoryczny Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik. Posiada Certyfikat Księgowy nr 21025/2008. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Z zamiłowania psycholog biznesu. Uważa, że własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. W ramach doradztwa biznesowego podpowiada jak grać w tę grę mądrze.