Obsługa księgowa spółek

Naszym celem jest zapewnienie Klientom wysokiego poziomu usług. Dzięki wdrażaniu procedur księgowych w każdej firmie dbamy o kompletność dokumentacji i rzetelność zapisów.
  • opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont
  • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustalonymi standardami
  • weryfikacja poprawności dokumentów księgowych
  • weryfikacja kontrahentów w rejestrze czynnych podatników VAT
  • weryfikacja numerów kont kontrahentów na białej liście VAT
  • sporządzanie deklaracji VAT i prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz przygotowanie planu amortyzacji
  • sporządzanie deklaracji rocznych, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z ustawami podatkowymi
  • sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych zgodnie ustalonymi standardami księgowymi
  • współpraca z biegłym rewidentem

Skontaktuj się z nami:

Zachęcamy do kontaktu mailowo, telefonicznie oraz do osobistego spotkania.
wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny
AMP Consulting