Estoński CIT dla nielicznych

estoński CIT
[Aktualizacja 08-11-2020] Od 2021 roku podatnicy CIT mogą być całkowicie zwolnieni z opodatkowania zysków przez okres 4 lat. Brzmi całkiem dobrze. Jak zwykle jednak spółki będą musiały spełnić szereg wymogów. Sprawdźmy dla kogo tak naprawdę jest estoński CIT?
Co to jest estoński CIT?

Estoński CIT to nic innego, niż zwolnienie z opodatkowania zysków. Firmy nie będą płacić podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach, ani rozliczać się rocznie. CIT będzie podlegał zapłacie dopiero w momencie wypłaty zysku. Tym samym, im dłużej środki pozostaną w spółce, tym wyższa korzyść dla przedsiębiorstwa.

Jak długo można korzystać ze zwolnienia z zerowego CIT?

Estoński CIT  jest wybierany na czas czterech kolejnych lat podatkowych. Lata te muszą być zbieżne z rokiem obrotowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Rok obrotowy zgodnie z powyższą ustawą to “rok kalendarzowy albo inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych”. Jeśli po czterech latach podatnik nadal spełnia warunki zwolnienia z CIT, jego zastosowanie przedłuża się automatycznie na kolejne czteroletnie okresy. Podatnik może także rezygnować ze stosowania estońskiego CIT poprzez złożenie informacji o rezygnacji w deklaracji składanej za ostatni rok podatkowy, w którym rozliczał się na preferencyjnych zasadach.

Kogo dotyczą nowe regulacje?

Estoński CIT dotyczy małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 100 mln zł (pierwotnie limit wynosił 50 mln). W Polsce to kryterium spełnia niemal 97% wszystkich spółek kapitałowych. W spółkach tych udziałowcami muszą być wyłącznie osoby fizyczne. Oznacza to, że może z niego skorzystać zdecydowana większość polskich podatników CIT (ok. 200 tys. firm), w których inwestor jest blisko spółki, a struktura firmy jest transparentna i prosta.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia?

Spółki chcące wybrać zwolnienie:

  1. nie mogą posiadać udziałów w innych podmiotach,
  2. muszą zatrudniać co najmniej 3 pracowników – oprócz udziałowców,
  3. ich przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
  4. wykazują nakłady inwestycyjne.
Warunek #1 – brak udziałów w innych podmiotach

Warunkiem skorzystania z systemu estońskiego jest nieposiadanie zaangażowania kapitałowego w innych podmiotach. Celem tego zastrzeżenia jest zapewnienie maksymalnie prostej struktury firmy oraz prowadzenia działalności gospodarczej bezpośrednio przez spółkę.

Warunek #2 – zatrudnienie

Warunek dotyczący zatrudnienia nie musi być spełniony w roku rozpoczęcia działalności i w dwóch latach podatkowych bezpośrednio po nim następujących. Musi jednak zostać spełniony w wyniku systematycznego wzrostu zatrudnienia (tj. corocznie o co najmniej jednego zatrudnionego począwszy od drugiego roku podatkowego), aż do osiągnięcia wymaganego poziomu 3 pracowników. Spółka może jednak zatrudniać także 3 osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej, a wydatki z tym związane muszą przekraczać 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ( czyli przekraczać 16.000 złotych).

Warunek #3 – niskie przychody pasywne

Zgodnie z ustawą, przychody pasywne nie mogą przewyższać przychodów z działalności operacyjnej. Przychody pasywne mają obejmować w szczególności przychody osiągane z odsetek, wierzytelności, części odsetkowej raty leasingowej, poręczeń i gwarancji, praw autorskich lub praw własności przemysłowej, zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych. Oznacza to, że zysk spółki musi pochodzić z jej działalności podstawowej. Jeśli na przykład spółka zajmuje się wynajmem nieruchomości a jednocześnie posiada lokaty w banku, to zysk z wynajmu musi być wyższy niż odsetki z tytułu lokat.

Warunek #4 – nakłady inwestycyjne

Przez nakłady na cele inwestycyjne rozumie się faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie środków trwałych we własny zakresie. Wzrost wydatków inwestycyjnych będzie analizowany w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku. Spółki będą musiały ponieść nakłady przewyższające:

  1. 15% wartości obecnych środków trwałych, nie mniej  jednak niż 20.000 złotych w okresie 2 następujących po sobie lat podatkowych;
  2. 33% wartości obecnych środków trwałych, nie mniej niż 50.000 złotych w okresie czterech lat podatkowych.

Co ważne spółki mogą ponieść nakłady na środki trwałe jedynie z grup 3-8 z wyłączeniem samochodów osobowych.

Jaki podatek przy wypłacie zysków?

I tu niespodzianka. Ministerstwo bowiem zdecydowało o zwiększeniu stawek podatkowych dla firm wdrażających estoński CIT. Stawka w porównaniu do obowiązującej przy stosowaniu podstawowych zasad opodatkowania będzie wyższa:

  1. 15 proc. dla podatnika małego (podczas gdy obecnie jest to 9 proc.)
  2. 25 proc. dla pozostałych (obecnie 19 proc.).

Projekt przewiduje jednak, że po zakończeniu stosowania estońskiego CIT, w przypadku wykazania przez podatnika znacznych nakładów inwestycyjnych, wysokość opodatkowania spadnie o pięć punktów procentowych.  Nakłady inwestycyjne obniżające podatek muszą być znacznie większe niż standardowe:

  1. 50% w każdym dwuletnim okresie
  2. 110% w każdym czteroletnim okresie
Czy warto rozważać skorzystanie z estońskiego CIT?

Oczywiście, że warto. Każda próba zmniejszenia obciążeń podatkowych jest wskazana. Rozważając wybór tego preferencyjnego ryczałtu należy przede wszystkim przeanalizować swoją branżę, w której działa (ma działać firma), potrzeby inwestycyjne oraz możliwości zatrudnienia oraz finansowania wynagrodzeń. Są to kluczowe czynniki mogące wpłynąć na decyzję o skorzystaniu z estońskiego CIT.

Ankieta na stronach MF

Ministerstwo Finansów udostępniło ankietę, dzięki której można sprawdzić czy spółka kwalifikuje się objęciem przez estoński CIT. Odpowiadając na pytania możemy sprawdzić czy spełniamy warunki do zwolnienia z opodatkowania. Ankietę można przeprowadzić: TUTAJ

Chcesz wiedzieć więcej na temat spółki z o.o.? Zapraszamy do odwiedzania naszego bloga i kategorii “Spółka z o.o.”

Spółka z o.o. jako optymalizacja podatkowa

Rozważasz założenie spółki z o.o.? Zapraszamy na spotkanie online:
wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny

 

Autor:
Anna Piątek - właścicielka Kancelarii Podatkowej AMP Consulting, jej Główna Księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych, partner merytoryczny Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik. Posiada Certyfikat Księgowy nr 21025/2008. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Z zamiłowania psycholog biznesu. Uważa, że własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. W ramach doradztwa biznesowego podpowiada jak grać w tę grę mądrze.