Mali podatnicy i ich przywileje w 2020 roku

mały podatnik
Często spotykamy się z określeniem “mały podatnik”. Pojęcie jest jednak trochę mylące. Nie oznacza ono bowiem przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą czy też uzyskującego bardzo niskie przychody. Sprawdźmy kim tak naprawdę jest mały podatnik w świetle ustawy o VAT i ustaw o podatkach dochodowych (PIT, CIT) i z jakich przywilejów może skorzystać.
Mały podatnik VAT

Regulacje w tym zakresie nie uległy zmianie w stosunku do lat poprzednich.

Małym podatnikiem w VAT jest podatnik (przedsiębiorca, spółka) u którego:

  • wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
  • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Przeliczenia limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Kurs euro na dzień 1 października 2019 roku wyniósł 4,3734.  W związku z tym, limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w VAT w 2020 roku to kwota: 5.248.000 złotych, a w przypadku podatników prowadzących działalność maklerską 197.000 złotych.

Przywileje małych podatników w VAT

Mali podatnicy vat mogą wybrać kasową metodę rozliczania VAT. Oznacza to, że obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz innego podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny powstaje (z pewnymi wyjątkami) z chwilą otrzymania zapłaty. Natomiast w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz innych podmiotów – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty, nie później niż 180. dnia od dnia wydania towaru czy wykonania usługi. Oznacza to, że VAT należny wykażemy dopiero w deklaracji za miesiąc, w którym otrzymaliśmy zapłatę. Jeśli nie otrzymamy płatności nie powstanie u nas zobowiązanie wobec fiskusa (w przypadku sprzedaży na rzecz podatników czynnych). Status VAT kontrahenta możesz sprawdzić tutaj: Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Niestety, w przypadku sprzedaży na rzecz innych podmiotów, po upływie 180 dni, pomimo braku zapłaty, VAT będziesz musiał odprowadzić do urzędu. Dlatego też, metoda kasowa jest bardzo korzystna w przypadku sprzedaży dla firm zgłoszonych do VAT. Jeśli prowadzisz sprzedaż na rzecz osób fizycznych czy podatników niezarejestrowanych do VAT metoda ta nie będzie aż tak korzystna.

Podobnie jest w odniesieniu do podatku naliczonego, czyli wynikającego z otrzymanych przez nas faktur. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do towarów i usług nabytych przez małego podatnika, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym dokonał on zapłaty za nabyte towary i usługi. Oznacza to jedno – brak zapłaty za fakturę pozbawia nas prawa do odliczenia VAT z faktury.

UWAGA! Jeśli rozpoczynasz działalność w trakcie roku, to limity te ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu, np. rozpoczynając działalność 1 października, obowiązuje cię limit 300.000 euro. Wyliczamy go dzieląc limit roczny przez 12 miesięcy, a następnie mnożymy przez 3 miesiące pozostałe do końca roku: [1.200.000/12]*3 miesiące. 

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają (z pewnymi wyjątkami) deklaracje podatkowe za okresy kwartalne do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Jednym słowem, jeśli zdecydujesz się na rozliczanie VAT metodą kasową, będziesz składał deklaracje kwartalnie. Ten “wyjątek” o którym mowa wyżej dotyczy pierwszych 12 miesięcy od czasu rejestracji do VAT. Nowe podmioty nie mają możliwości wyboru deklaracji kwartalnych. Dlatego też pomimo wyboru metody kasowej w VAT, deklaracje złożymy za okresy miesięczne. Ale tylko przez 12 miesięcy i pod warunkiem złożenia oświadczenia w US o przewidywanym braku przekroczenia limitu małego podatnika VAT.

Mały podatnik w PIT i CIT

Od 2020 roku obowiązuje nowy limit dotyczący małych podatników w PIT i CIT. Do końca 2019 roku limit ten wynosił 1.200.000 euro, tyle co limit dotyczący podatników VAT. Od 2020 roku małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się w taki sam sposób jak w przypadku ustawy o VAT – według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Małym podatnikiem w PIT i CIT w 2020 roku będą ci podatnicy, których przychody w 2019 roku nie przekroczą kwoty: 8.747.000 złotych.

Przywileje małych podatników w PIT/CIT

Status małego podatnika daje prawo np. do jednorazowej amortyzacji środków trwałych do kwoty 50 tys. euro rocznie, czyli do kwoty 219.000 rocznie. Amortyzacja jednorazowa jest stosowana do środków trwałych (nowych i używanych) należących do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Mali podatnicy CIT mogą także skorzystać z obniżonej 9% kwoty podatku, o czym pisałam w artykule: 9% CIT nie dla każdego.

Mały nie taki mały

Wracając do wstępu tego artykułu. Czy mały podatnik jest rzeczywiście mały? Oczywiście kwestia względna. W przypadku limitu dotyczącego VAT codzienna wartość sprzedaży w każdym dniu roku musiałaby wynosić 14.378 złotych brutto. A w przypadku podatków dochodowych aż 23.964 złote brutto. Dużo czy mało? Oczywiście zależy ob branży, jednak znakomita większość firm nie przekroczy wspomnianych limitów i będzie mogła skorzystać z opisanych przywilejów

Masz pytanie? Zapraszamy na spotkanie: 
wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny
Autor:
Anna Piątek - właścicielka Kancelarii Podatkowej AMP Consulting, jej Główna Księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych, partner merytoryczny Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik. Posiada Certyfikat Księgowy nr 21025/2008. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Z zamiłowania psycholog biznesu. Uważa, że własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. W ramach doradztwa biznesowego podpowiada jak grać w tę grę mądrze.