Rejestracja do VAT – sprawdź korzyści

rejestracja do VAT
Podatnicy rozpoczynający działalność często mają wątpliwości czy powinni dokonać rejestracji do VAT czy też lepszym wyjściem jest korzystnie ze zwolnienia. Panuje przekonanie, że skoro VAT to kolejny podatek (są już obciążeni podatkiem dochodowym) to należy go unikać. W artykule tym zastanowimy się w jakich sytuacjach, wbrew ogólnemu przekonaniu, może przynieść wymierne korzyści.
Zwolnienie podmiotowe

Rejestracja do VAT dla większości osób rozpoczynających działalność nie będzie konieczna.  Młodzi przedsiębiorcy będą korzystali ze zwolnienia podmiotowego czyli wynikającego z braku przekroczenia limitu przychodów. Zgodnie z Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 złotych.

Pamiętaj! Jeśli rozpocząłeś działalność gospodarczą w tracie roku to limit ten jest liczony proporcjonalnie.

Rejestracja do VAT od pierwszej sprzedaży

Należy jednak pamiętać, że nie każda sprzedaż będzie mogła korzystać z tego zwolnienia. Masz obowiązek rejestracji jako podatnik VAT, niezależnie od wartości zrealizowanej sprzedaży, gdy:

 • dostarczasz:
  • towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług (np. złom z metali szlachetnych, monety),
  • towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0), wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  • budynki, budowle lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  • tereny budowlane,
  • nowe środki transportu,
  • towary w związku z zawarciem umowy na odległość (dot. preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu domowego oraz maszyn i urządzeń które nie zostały sklasyfikowane),
  • części do pojazdów samochodowych i motocykli (dot. dostaw hurtowych i detalicznych);
 • świadczysz usługi:
  • prawnicze,
  • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  • jubilerskie,
  • ściągania długów, w tym factoringu;
 • nie masz siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski.
Jaką kwotę VAT będę mógł odliczyć – czyli analiza kosztów stałych

To kolejna kwestia, którą należy przeanalizować to wielkość kosztów stałych, czyli powtarzalnych i możliwych do określenia w ciągu miesiąca. Do najbardziej znaczących kosztów stałych zazwyczaj dokumentowanych fakturami należą: koszty najmu lokalu, media, abonament telefoniczny, opłata za internet.

Jest to istotne dlatego, że kwota VAT z faktur kosztowych pomniejszy podatek należny wynikający z dokonanej sprzedaży. Być może koszty stałe będą niewielkie. Za tym idzie niska kwota odliczenia VAT i wyższy podatek do zapłaty do urzędu skarbowego.

Plus #1 rejestracji – sprzedaż na rzecz osób prowadzących działalność

Rejestracja do VAT może czasem jednak przynieść wymierne korzyści finansowe. Zastanówmy się w jakich przypadkach podatnik może zyskać na rejestracji do VAT.

Pierwszy przypadek ma miejsce, gdy podatnik dokonuje sprzedaży towarów na rzecz podatników prowadzących działalność gospodarczą. W takich przypadkach opłacalność rejestracji do VAT wynika z faktu, że nabywcy-firmy będą częściej zainteresowane współpracą z czynnymi podatnikami VAT. Dokonują oni zakupów związanych z prowadzoną przez nich działalnością opodatkowaną. Tym samym nabywając towary lub usługi mogą odliczyć podatek VAT wykazany na fakturze. W przypadku nabycia towaru od podatnika podmiotowo zwolnionego z VAT, ponosząc wydatek w tej samej wysokości, nie będą mogły skorzystać z takiej możliwości. Zwróćmy uwagę, że w obrocie gospodarczym podatnik zwolniony musi posługiwać się cenami rynkowymi brutto. Oznacza to, że w obu przypadkach nabywca zapłaci tę samą kwotę. A jak będą wyglądać jego odliczenia i korzyści podatkowe? Popatrzmy na tabelę. Dla uproszczenia wyliczeń, przyjęliśmy 19% stawkę PIT.

Zakup od podatnika czynnego Zakup od podatnika zwolnionego
Zakup w cenie: 3690,00 bruttoZakup w cenie: 3690,00 brutto
Odliczony VAT: 369,00Odliczony VAT: 0,00
Podatek dochodowy: 570,00Podatek dochodowy: 701,00
Łączne odliczenia: 939,00Łączne odliczenia: 701,00
Plus #2 rejestracji – planowane nakłady inwestycyjne

Druga sytuacja, w której warto rozważyć rejestrację do VAT to planowane nakłady inwestycyjne. Oczywiście należy brać pod uwagę jedynie sytuacje kiedy nakłady mają związek ze sprzedażą opodatkowaną. Za dużymi nakładami idą większe kwoty VAT naliczonego, a co za tym idzie, mniejszy podatek VAT do zapłaty lub możliwość odzyskania nadwyżki poprzez złożenie wniosku o zwrot VAT.

Plus #3 rejestracji – świadczenie usług objętych obniżoną stawką

Na rejestracji do VAT mogą skorzystać również przedsiębiorcy świadczący usługi opodatkowane stawką obniżoną 8%, w szczególności świadczące usługi remontowo-budowlane. Stawka ta będzie miała zastosowanie w przypadku wykonywania tych usług w nieruchomościach zaliczanych do społecznego programu mieszkaniowego. Do tych nieruchomości zalicza się:

 • obiekty budownictwa mieszkaniowego (lub ich części) z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12,
 • budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarką, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Ważne! Do nieruchomości objętych społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni przekraczającej 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Materiały budowlane i remontowe nabywane w celach świadczenia usługi remontowo-budowlanej są opodatkowane stawką 23%. Przy dużej ilości zakupów może zatem okazać się, że VAT od dokonanych nabyć będzie przewyższać kwotę podatku od sprzedaży (wyliczonej według stawki 8%). W takim wypadku bycie podatnikiem VAT czynnym stanie się korzystne.

Plus #4 rejestracji – sprzedaż na rzecz podmiotów zagranicznych

Na rejestracji do VAT z pewnością najbardziej skorzystają firmy, które świadczą usługi na rzecz kontrahentów zagranicznych. Dlaczego? Zgodnie z Art. 86, ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim  towary i usługi są wykorzystywane do działalności opodatkowanej. Natomiast zgodnie z Art. 28b, ust. 1 tejże ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Co to oznacza? Nic innego, jak przeniesienie opodatkowania usługi na jej nabywcę, czyli zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia (reverse charge). Korzyść w tym przypadku wynika z tego, że pomimo “przełożenia” podatku na nabywcę przysługuje nam prawo do odliczania VAT od dokonywanych zakupów. Zgodnie bowiem z art. 86, ust. 1, jeśli ta sama usługa byłaby dokonywana na rzecz krajowego nabywcy byłaby opodatkowana na zasadach ogólnych. Przekładając obowiązek rozliczenia VAT na nabywcę możemy korzystać z odliczenia VAT od dokonywanych przez nas zakupów.

Kiedy rejestracja może okazać się niekorzystna

Rejestracja do VAT może nie być dobrym rozwiązaniem jeśli będziesz świadczył usługi niematerialne np. doradcze, marketingowe. Twoim zapleczem jest wtedy wiedza i pomysłowość i nie będziesz ponosił zbyt dużych wydatków na zakup materiałów i innych usług.

Jeśli świadczysz usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności zgłoszenie może okazać się niekorzystne.  Jako czynny podatnik VAT będziesz musiał doliczyć do ceny usługi kwotę podatku w stawce odpowiedniej dla rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności a tym samym zwiększyć cenę świadczonej usługi.

Reasumując, rejestracja do VAT w niektórych przypadkach powinna być postrzegana jako legalna optymalizacja podatkowa, Dokonanie rzetelnej analizy sprzedaży, rodzaju nabywców, stawek VAT, którymi będzie objęta sprzedaż może w wielu przypadkach przynieść wymierne korzyści finansowe.

Sprawdź też: Metoda kasowa VAT – korzyści dla twojej firmy

 

Autor:
Anna Piątek - właścicielka Kancelarii Podatkowej AMP Consulting, jej Główna Księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych, partner merytoryczny Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik. Posiada Certyfikat Księgowy nr 21025/2008. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Z zamiłowania psycholog biznesu. Uważa, że własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. W ramach doradztwa biznesowego podpowiada jak grać w tę grę mądrze.